Suunnistuksen SM-erikoispitkä / FM Ultra lång 23.5.2010     Somero
     

aktuellt
terräng och banor
träning
tävlingsinbjudan
anmälan
tävlingsdirektiv
starttider
service
resultat
fotogalleri

till framsidan

till de lokala

talkofolkets sidor

suomeksi

 

FM-orientering i Somero (ultra lång distans) 23.5.2010

Preliminära tävlingsdirektiv (19.5.2010).
De slutgiltiga tävlingsdirektiven kommer att finnas på anslagstavlan vid TC. Utöver tävlingsdirektivetn lönar det sig att bekanta sig med Somerobladets temasidor (på finska); bladet delas ut vid infon.

Funktionärer
Tävlingsledare Maarit Mikkola, tel. 044 561 6277
Banläggargruppens ledare Janne Seppälä
Resultatservice Jarkko Tuomola
Informatör Tuula Kuisma, tel. 050 382 0028

Bankontrollant Jouko Visa, Suomusjärven Sisu
TD Hannu Pyy SSL

Tävlingsjuryn
Ordförande Risto Nuuros, Suomusjärven Sisu
Medlem Liisa Veijalainen, MS Parma
Medlem Harri Lukander, Rasti-Piikkiö

Terräng och banor
Terrängsbeskrivning
Tävlingsterrängen är mycket mångsidig och innefattar skogar i olika växtfaser. I huvudsak består terrängen av moar och gropområden, men i norra delen där de längsta banor går finns det även mera kuperad terräng med berg i dagen. Max höjdskillnad i terrängen är 75 meter, men de enskilda sluttningarna är oftast runt 20 m. I gropområden är sluttningarna relativt branta, men det finns inga nämndvärda stenåkrar.

Framkomligheten varierar från mycket god till besvärlig på området, vilket betyder att det förutom noggrann kartläsning också krävs kunnande och mod till att hitta bra vägval.

Karta
Kartans skala är 1:15 000 i klasserna H/D26-40 och 1:10 000 i andra klasser. Kartstorleken varierar, se tabellen om banlängder m.m.. Kartan är ritad av Janne Seppälä och Jouko & Rauno Visa. Kartan är tryckt i maj på Sälekarin kirjapaino. I tryckeriet används 4-färgsteknik. Modellkartan finns till påseende i startfållan. Gamla (tidigare) kartor som delvis täcker tävlingskartan kommer att finnas på anslagstavlan.

Förbjudna områden
Flera förbjudna områden har märkts ut på kartan med violetta linjer. De här områdena har särskilda naturvärden. Tävlare som ertappas på förbjudet område kommer att diskas. Det förbjudna områdens violetta kantstreck på kartan motsvaras av ett sammanhängande rödgult band i terrängen.

I närheten av tävlingscentralen finns det dessutom ett permanent förbjudet område som har märkts ut med svarta linjer på kartan. Tomtmarker, och de områden som på kartan är är utmärkta som odlad mark, s.k. ?prickade åkrar?, är förbjudna områden oberoende i vilken odlingsfas de är.

Om det förbjudna området begränsas av ett dike slutar det förbjudna området i dikets mittlinje. I fall det förbjudna området inte begränsas av ett dike slutar det förbjudna området på motsvarande sätt där sluttning tar slut (där diket kunde vara om ett sånt behövdes).

Enskilda obligatoriska över- eller undergångsvägar finns inte. Dikesövergångar, som har märkts ut med violett är platser, där det finns en liten bro. Bron borde används av miljöskäl för att skydda växtligheten vid diket. Arrangören ansvarar inte för att broarna hålls i skick under tävlingen.

Avvikelse från snitslingen i början och slutet av banan är förbjudet.

Tävlingsmaterial
Var och en får sin nummerlapp och Emit-backuplapp vid startområdena. Båda är obligatoriska att använda under hela tävlingsförloppet.

Kartan finns färdigt i plastfodral och fås på startsekunden.

Kontrollangivelserna är med tävlingskontrollantens tillstånd tryckta på kartan, bl.a. för att gafflingar inte skulle avslöjas för tidigt. I några klasser är kontrollangivelserna delade i två delar pga utrymmesbrist, dessa är placerade på olika kanter på kartan.

Alla ändringar angående emit görs före start till info vid TC (eller per e-post till informatör). Om tävlande inte har uppgett emit-nummer i samband med anmälan reserverar arrangören en hyresbricka. Hyresbrickan fås från info och returneras till info efter tävlingen. För brickor som inte returneras debiteras 60 euro.

Start, kartbyte, mål, banlängder, vätskepunkter, prisutdelning
Under tävlingen används tre olika startplatser. Både start 1 och 3 ligger vid TC. Avståndet till start 2 är ca 3 km. Nedan står de särskilda direktiven för de olika starterna samt närmare information om banorna. Startlistan finns som bilaga. Förutom arrangörens vätskekontroller har deltagaren rätt att ta med sig näring och vätska i skogen. (Om vätskebrist uppstår är det skäl att minnas att de flesta träsken i terrängen består av grundvatten, vilket betyder att det troligtvis inte är hälsovådligt att dricka.)

Start 1
Samstartplatsen i mitten av TC kallas start 1. Ingen snitsel finns eller behövs. Instämpling till samstartområden börjar 10 minuter före den ifrågavarande klassens starttid.

Nummerlappen och emit-backuplappar fås vid starten. De båda är obligatoriska. Kontrolldefinitioner är (endast) tryckta på kartan. Kom ihåg att nolla din emit-bricka. Vägen mellan TC och parkeringsplatsen lämpar sig för uppvärmning, samt under de sista 10 minuterna på startrakan.

Efter att speakern har gett startsignalen bör tävlaren följa snitseln ända fram till traktorn där man kan påbörja sin orientering. I samstartklasser används det olika gafflingsystem, se Terräng och banor.

Närmare info om klasser / banor i start 1:

Lähtö 1 / Start 1
Klass Längd Kontroller Vätskepunkter Karta Belönas
H21 26,840 47 9 2 x A3/1:15000 3 + 7
H20 19,4 24 3 A3/1:15000 3 + 7
H18 14,8 26 2 A3/1:15000 3 + 7
H16 12,7 27 3 2 x A4/1:15000 3 + 7
D21 18,5 34 7 2 x A3/1:15000 3 + 7
D20 12,8 27 3 2 x A4/1:15000 3 + 7
D18 11,2 24 3 2 x A4/1:15000 3 + 7
D16 10,2 18 3 2 x A4/1:15000 3 + 7
(x,5 betyder att vätskepunkt är int på optimaliskt vägval men kan vid behov utnyttjas.)


Kartbyten Kartbytesplatserna är tre till antalet. Två av dessa finns på båda sidorna om publikkontrollen. Klasserna H16, D16, D18 och D20 byter karta vid ställningarna som finns på den norra sidan om publikkontrollen. På den södra sidan om publikkontrollen byter endast klasserna H21 och D21 karta. Övriga huvudklasser byter karta vid den tredje kartbytesplatsen som finns ute i terrängen. Huvudklassernas kartbyte sker ungefär halvvägs ± 3 km.

Då man kommer till kartbyte lönar det sig att kontrollera att man har sprungit den första banan ända till slut. Kom ihåg att stämpla vid kontrollen innan du återlämnar den gamla kartan och tar en ny karta! I samband med kartbyte finns det möjlighet att dricka egen vätska. Dricksflaskan måste märkas med tävlingsnummer och lämnas till infon innan kl 11. Efter detta placerar funktionärerna flaskorna på hyllan under kartorna. Observera att det inte finns något kartbyte i klasserna H18 och H20!

Start 2
Snitseln från TC till start 2 "korpilähtö" är 3,2 km lång och går mest på stigar och skogsvägar. Snitseln är gjort med vit-orange Andelsbanken-band. Från TC vänder snitseln sig först mot parkeringsplatsen, vilket betyder att de som har bråttom kan ta genväg till starten. Från p-platsen är det bara 2,4 km till start 2. Tävlanden till start 2 (klasserna H35-H65) startar med 2 minuters intervall. Vid start 2 finns toalett och vätskepunkt (vatten). Klädtransport ordnas dessutom från start till TC, i närheten av info.

Emit-backuplapparna och tävlingsnumrorna fås vid startplatsen. Tävlaren ropas in 5 minuter före starttiden. De som har udda numren tar sin karta från hinkarna på den vänstra sidan, och de som har jämna tal tar kartan på den högra sidan. Undantaget är H60 som tar sin karta från mitten. Från starten bör snitslingen till K-punkten följas.

Närmare info om klasser / banor i start 2:

Lähtö 2 / Start 2
Klass Längd Kontroller Vätskepunkter Karta Belönas
H35 18,8 31 3 A3/1:15000 3 + 3
H40 16,940 32 3 A3/1:15000 3 + 3
H45 15,270 27 3 A2/1:10000 3 + 3
H50 13,020 27 3 A2/1:10000 3 + 3
H55 12,680 22 1,5 A2/1:10000 3 + 3
H60 11,970 24 1 A2/1:10000 3 + 3
H65 9,500 22 1 A2/1:10000 3 + 3
(x,5 betyder att vätskepunkt är int på optimaliskt vägval men kan vid behov utnyttjas.)


Start 3
Start 3 är ?närstarten? som finns bredvid tävlingscentralen. Där startar H70- och D35-tävlandena med 3 minuters intervallstart. Det finns ingen snitsling till start 3, men dess position finns på TC-kartan. Tävlandena ropas in 5 minuter före starttiden. Kartan fås vid startögonblicket. Snitsling till K-punkten. Tävlandena vid start 3 kan vif behov värma upp på vägavsnittet mellan parkeringen och tävlingscentralen.

Närmare info om klasser / banor i start 3:

Lähtö 1 / Start 1
Lähtö 3 / Start 3
Klass Längd Kontroller Vätskepunkter Karta Belönas
H70 8,410 18 1,5 A3/1:10000 3 + 3
H75 6,480 13 1,5 A3/1:10000 3
H80 5,410 11 1,5 A3/1:10000 3
H85 4,350 10 1 A3/1:10000 3
D35 12,420 17 1,5 A3/1:15000 3 + 3
D40 10,930 18 1,5 A3/1:15000 3 + 3
D45 9,860 13 2 A3/1:10000 3 + 3
D50 8,570 18 2,5 A3/1:10000 3 + 3
D55 7,690 14 1,5 A3/1:10000 3 + 3
D60 6,340 11 1 A3/1:10000 3 + 3
D65 5,410 11 1 A3/1:10000 3 + 3
D70 4,350 10 1 A3/1:10000 3 + 3
D75 4,350 10 1 A3/1:10000 3
D80 4,350 10 1 A3/1:10000 3
(x,5 betyder att vätskepunkt är int på optimaliskt vägval men kan vid behov utnyttjas.)


Hyrda Emit-brickor returneras till info. Alla tävlande bör passera målet, också de som avbrutit. Om detta inte är möjligt pga skada el. dyl. bör man meddela om detta till målet så fort som möjligt för att undvika onödig efterspaning. Målet stängs kl 17.30.

Mål
Efter samstarten görs startrakan om till slutraka. I slutet av slutrakan finns två fållor. Den södra fållan används av samstartsklasserna medan den norra fållan används av intervallstartsklasserna. Försäkra dig om att du springer in i rätt fålla. Snitslingen måste följas på målrakan, annars diskas tävlanden. Publiken kan se sista kontrollen genom att gå förbi damernas tvätt. Målet stängs kl 17:30.

Samstartsklassernas slutplacering i mål avgörs vid målstrecket (mellan malpålen) i nivå med bröstet. Måldomaren avgör tävlandens placering. Som måldomare fungerar Marko Ylösmäki. Efter målstrecket målstämplar tävlanden och förflyttar sig till resultattjänsten. Det är förbjudet att gå förbi varandra mellan målstrecket och resultattjänsten!

I klasserna med interrvallstarter används målstämpling: tävlingstiden stannar i och med målstämpling med emit-brickan. Om flera tävlanden får samma sluttid får de samma placering.

Tävlanden som avbrutit kommer genom målet som vanligt och meddelar att de avbrutit. Avbrutna får inte störa eller hjälpa andra tävlanden.

Kartorna samlas in i föreningspåsar i målet. Insamling pågår tills den sista starten har skett på startplatsen 3. Kartorna i föreningspåsen och kartorna som lämnats vid kartbytesplatserna återfås enligt instruktioner av speakern.

Priser
Alla prisen delas ut vid prispallen. I klasserna H/D16-21 delas förutom FM-medaljerna också sju plaketter ut, och i klasserna H/D35-70 tre plaketter. I övriga klasser delas endast FM-medaljer ut. De tre bästa i varje klass får dessutom keramikkonstnär Eira Mäkinens (från Somerniemi, Sommarnäs) näckrostallrik som hederspris. Prisutdelningsschema kommer senare.

Servicen
Närmare info ang. restaurang, toaletter, barnpassning, omklädning, tvätt och övriga funktioners platser finns på webbsidan, se avsnitt Servicen i TC. Modellkontrollens position visas på TC-kartan. Observera att TC är rökfri.

Parkeringsavgift 2 euro / bil. Parkeringsbiljett kan köpas av funktionärerna då man går från parkeringen till TC. Parkeringsbiljetter kollas vid utkörning. Avstånd mellan TC och parkering ca 1 km. Om klubben kommer med buss debiteras ingenting. Bussen lastas av vid en korsning varifrån avståndet är 400 m till TC. Sedan körs bussen till bussparkeringen. Parkeringschef bör informeras på förhand om en buss är på väg, 040 765 1008 / Sampo.

Det finns första hjälp både i terräng och vid TC.